Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Szervezeti és Működési Szabályzat
Letölthető változat

I. Az SZMSZ célja

Az alapító okiratban megjelölt társaság szervezetének és működésének, valamint a tagok számára követendő magatartási szabályok meghatározása.

II. A társaság adatai

 • A társaság neve: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság
 • Rövidítve: MPHEST
 • Működési területe: Magyar Köztársaság.
 • Székhelye: H-1461 Budapest, Tűzoltó u. 11.
 • Levelezési címe: 1461 Budapest, Pf. 11.
 • E-mail címe: info@plasztika.org.hu
 • Weblap címe: www.plasztika.org.hu
 • Telefonszámok: +36 1 2990184
 • Faxszáma: +36 1 2990187
 • Titkársági tevékenységet megbízás alapján a Convention Budapest Kft. látja el (címe: 1461 Budapest, Tűzoltó u. 11.).
 • Pénzintézeti számlaszám:
 • Logója: A Magyar Plasztikai Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság logója
 • A társaság tevékenységeit az alapító okirat 5. §.-a határozza meg.
 • A tagság szakmai képzését, a tudományos, az oktatási, továbbá a regionális és az országos, valamint a nemzetközi szakmapolitikai és egyéb társadalmi feladatok koordinálását is végzi.

III. A társaság működésének rendje

 • A társaság a plasztikai sebészettel foglalkozó tagok önkéntes társulása.
 • A társaság tagjai:
  1. rendes tagok
  2. pártoló tagok
  3. tiszteletbeli tagok lehetnek.

A rendes tagok azonos jogokkal rendelkeznek, a tisztségviselőket a tagok közül demokratikus szavazással választják meg.

A társaság természetes tagjai jogaikat csak személyesen gyakorolhatják, meghatalmazott nem képviselheti a tagokat.

A társasági taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a tagsági viszony megszűnését, felfüggesztését az alapító okirat 6.-7.§.-a szabályozza.

A rendes taggá válás feltételei a 6.§. 2.pontjában részletesen meghatározottak. A jelölt tag- felvételi kérelmét írásban köteles a vezetőségnek a rendes évi közgyűlés előtt 30 nappal benyújtani. A felvételi kérelem mellé kettő rendes tag írásbeli ajánlása csatolandó.

A jelöltnek a tagfelvételi kérelmét a közgyűlésen szóban is meg kell tennie, kiegészítve rövid, önéletrajznak megfelelő bemutatkozással, valamint a felvételét kizáró okokról történő nyilatkozattal. A rendes tagok a szavazás előtt kérdéseket intézhetnek a jelölthöz.

Tagfelvételi ajánlást csak az a rendes tag tehet, aki az alapszabályban előírt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, és vele szemben sem etikai, sem egyéb (jogi) eljárás nincsen folyamatban.

A tagsági jogviszony keletkezésének időpontja az a nap, amikor a közgyűlés nyílt, egyszerű többségi szavazással döntött a tagjelölt felvételéről. Az MPHEST tagsági jogviszony keletkezésével együtt a tag a nemzetközi társaságokban (ESPRAS, IPRAS) is tagsági jogviszonyt szerez.

A pártoló tagság létrejöttét az alapszabály 6.§. 9. pontja szabályozza. A pártoló tagsági kérelmet az éves rendes közgyűlés előtt 30 nappal írásban kell a vezetőségnek benyújtani. A jelölt pártoló tagsági kérelmét a közgyűlésen szóban is, részletes indoklással kiegészítve köteles előterjeszteni. Jogi személy pártoló tagsági felvételi kérelme esetén a kérelmet előterjesztő képviselő személyazonosságát és képviseleti jogosultságát érvényes dokumentumokkal köteles igazolni. A rendes tagok további kérdéseket intézhetnek a jelölthöz. A pártoló tagsági jogviszony létrejöttéről a közgyűlés nyílt, egyszerű többségi szavazással dönt. A pártoló tag jogait az alapszabály 6.§. 11. pontja szabályozza.

A pártoló tag kötelezettségeit az alapszabály 6.§. 12. pontja határozza meg. A pártoló tag köteles a társaság közgyűlésein tanácskozási és javaslattételi joggal részt venni, a szakma- politikai és a tudományos rendezvényeket támogatni, valamint a vezetőség által évente meghatározott pártoló tagsági díjat legkésőbb minden év március 31. napjáig postai csekken vagy banki átutalással, vagy az évi rendes közgyűlés előtt a pénztárosnál megfizetni.

A pártoló tagsági jogviszony megszűnését az alapszabály 7.§. 2. pontja szabályozza. A pártoló jogi vagy természetes személy visszahívása a rendes tagok 20 %-a, de legalább 25 fő által a vezetőséghez írásban benyújtott indítványával kezdeményezhető. A vezetőség az indítvány megtárgyalása után a pártoló tagot személyesen ill. jogi személy esetén, annak meghatalmazott képviselője révén meghallgatja. A pártoló tag visszahívásáról a közgyűlés nyílt, egyszerű többségi szavazással dönt.

A tiszteletbeli tagság létrejöttét az alapszabály 6.§. 6. pontja szabályozza. A tiszteletbeli tagságra a társaság rendes tagjai tehetnek javaslatot, melyet írásban kell a vezetőséghez az évi rendes közgyűlés előtt legalább 30 nappal benyújtani. A vezetőség a jelöltet a közgyűlés előtt 15 nappal szóban és írásban is értesíti a tiszteletbeli tagsági jelöltségről, és írásbeli nyilatkozattételt kér annak elfogadásáról. Az évi rendes közgyűlésen a javaslattevő rendes tagok kötelesek indoklásukat szóban is előterjeszteni. A tagság létrejöttéről a közgyűlés nyílt, egyszerű többségi szavazással dönt.

A tiszteletbeli tag jogait az alapszabály 6.§. 7. pontja határozza meg. A tiszteletbeli tag jogait csak személyesen gyakorolhatja. A tiszteletbeli tag önként vállal kötelezettségeket, tagdíjfizetés nem terheli. A tiszteletbeli tagság megszűnése, ill. a tiszteletbeli tag visszahívásának eljárása mindenben megegyezik a pártoló tagra vonatkozó szabályokkal.

A nemzetközi szervezetek meghatározott, devizában fizetendő éves tagsági díjait a MPHEST banki átutalással minden év május 31. napjáig megfizeti. Az átutalás pontos teljesítéséről a pénztáros tájékoztatja a vezetőséget.

A rendes tagok kötelessége részt venni a közgyűléseken, valamint a tudományos rendezvényeken, különös tekintettel az évente megrendezésre kerülő kongresszusra.

A rendes tag köteles távolmaradásait hitelt érdemlő módon igazolni. Két esztendőt meghaladó igazolatlan közgyűlési és kongresszusi távolmaradás esetén a vezetőség írásban értesíti a mulasztó rendes tagot, jogorvoslati lehetőséget biztosítva számára.

Amennyiben a tértívevényes értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a mulasztó rendes tag érdemben nem válaszol a vezetőség felhívására, ez a vezetőséget határozat hozatalában nem akadályozza. Ezt követően a vezetőség határozatával jogosult a tagsági jogviszonyt megszüntetni. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A rendes tagok kötelesek továbbá a társasági jogviszony szempontjából fontos adataik változásáról a vezetőséget tájékoztatni. A tájékoztatás történhet írásban és/vagy a társaság által működtetett weblapon keresztül is.

A tagsági jogviszony létrejöttével a tagokat évente tagdíj-fizetési kötelezettség terheli.

A tagdíj mértékéről a közgyűlés dönt nyílt, egyszerű többségi szavazással. A tagok a tagdíjat minden év március 31. napjáig kötelesek megfizetni, a társaság folyószámlájára. A tagdíj megfizetése lehetséges postai csekken, ill. banki megbízás útján történő átutalással is, ill. személyesen a társaság pénztárosánál az éves rendes közgyűlés előtt. A vezetőség a rendes közgyűlések alkalmával, a tagdíj-fizetés igazolását követően, éves tagsági igazolványt ad a tagoknak.

A tagsági igazolvány jogosítja fel a tagokat a különböző tudományos rendezvényeken történő ingyenes részvételre, vagy kedvezményes regisztrációra. A tagok tagdíj befizetései a társaság honlapjának szakmai oldalán megtekinthetőek, ellenőrizhetőek.

Kétévi tagdíjhátralék esetén a vezetőség írásban szólítja fel a mulasztó tagot a hátralék rendezésére. Amennyiben a tértivevénnyel kézbesített felszólítás átvételét követő 15 napon belül a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a vezetőség határozatával a tagsági jogviszonyát megszünteti. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A társaság weblapját megbízási szerződés alapján egy számítástechnikai cég működteti. A vezetőség évente felülvizsgálja a működtető céggel kötött szerződés tartalmát, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan.

A weblap aktualizálását a vezetőség által megbízott vezetőségi tagok, és a weblapot gondozó cég meghatározott alkalmazottja végzi. A vezetőség ellenőrzi a weblap folyamatos frissítését és utasítást ad minden, a tagságot érintő fontos szakmapolitikai hír, esemény, tudományos közlemény, etc. megfelelő időben történő megjelentetésére.

A weblap hozzáférési szintjeit a vezetőség határozza meg: a betegtájékoztató, nyilvános oldalak korlátozás nélkül látogathatóak, azonban a szakmai és a személyes oldalak belépési jelszóval védettek.

A társaság tagjai saját e-mail címmel rendelkeznek a társaság honlapján.

A vezetőség a weblapon évente meghatározott térítési díj ellenében lehetőséget biztosít szakmai hirdetések megjelentetésére.

IV. A társaság szervezete

 • Közgyűlés

  A társaság legalább évente egy alkalommal közgyűlést tart.

  A közgyűlés összehívásának módja:

  1. a vezetőség által
  2. a tagok kezdeményezésére, a rendes tagok 20 %-a (legalább 25fő) aláírásával ellátott kérelemre a vezetőség 2 hónapon belüli időpontra köteles összehívni.

  A vezetőség határozatképtelensége esetén a rendes tagok 25 %-a által megválasztott ideiglenes, három főből álló testület jogosult az összehívására .

  A közgyűlés idejét, helyét, annak napirendi pontjait tartalmazó meghívót a kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban közölni kell a tagokkal. A tájékoztatás elektronikus úton ( e-mail, és társasági honlap ) is megtörténik.

  A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdéseket és határozatképességét az alapító okirat 10.-17. §.-i szabályozzák.

  A rendes éves közgyűlés delegálja a nemzetközi szakmai és tudományos szervezetekbe az MPHEST képviselőjét. Nemzeti delegáltnak csak azok a rendes tagok jelölhetőek, akikkel szemben sem etikai, sem jogi, sem egyéb (szakmapolitikai) eljárás nincs folyamatban, valamint társasági kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek. Jelölési joggal csak a rendes tagok rendelkeznek. A jelöltet a jelölő bizottság vezetője szóban nyilatkoztatja a jelölés elfogadásáról, valamint a megbízásra való alkalmasságáról.

  A jelölt alkalmasságára, szakmai felkészültségére, és a megfelelő idegen nyelvismeretére vonatkozó kérdéseket a társaság rendes, tiszteletbeli és pártoló tagjai egyaránt feltehetnek.

  A jelölőlistára történő felkerülésről a közgyűlés ezt követően dönt nyílt, egyszerű többségi szavazással.

  A képviselőt a közgyűlés titkos, egyszerű többségi szavazással választja meg, a jelölőlistára felkerült tagok közül. A legtöbb szavazatot kapott tag lesz a képviselő. Szavazategyenlőség esetén, csak az érintett jelöltekre vonatkozóan, újabb titkos szavazást kell elrendelni.

  A szavazás minden egyes képviselői megbízásra külön történik. A nemzeti delegált mandátuma 2 évre szól. A rendes tagok 2 alkalommal választhatóak újra ugyanarra a posztra. A delegált visszahívását a rendes tagok 20 %-a, de legalább 25 fő kezdeményezheti a vezetőséghez írásban beadott indítvánnyal. A vezetőség az indítvány kézhez vételét követő 15 napon belül a panaszlott képviselőt személyesen meghallgatja. Megalapozott visszahívási indítvány esetén a vezetőség rendkívüli közgyűlést hív össze, a vezetőségi határozat meghozatalát követő 30 napon belül. A képviselő visszahívásáról a közgyűlés titkos, egyszerű többségi szavazással dönt. Szavazategyenlőség esetén 30 perc múlva újabb titkos szavazást kell elrendelni. A jelölő bizottság felállítása, a jelölés és a választás egyéb rendelkezései megegyeznek a vezetőség választás szabályaival.

  A Traumatológiai Szakmai Kollégium keretében működő Plasztikai és Égéssebész Szakcsoport tagságra a társaság rendes tagjai jelölhetőek. A jelölés, a megválasztás, a szavazás, és a visszahívás rendje mindenben megegyezik a vezetőség megválasztására vonatkozó eljárással, azzal a különbséggel, hogy a Szakcsoport elnökét az egészségügyi miniszter nevezi ki. A tagok mandátuma 3 évre szól. A Szakcsoport tagjai csak két ciklusban választhatóak meg újra.

  A Szakcsoport elnökének újraválaszthatóságáról és visszahívásáról a hatályos vonatkozó jogszabály rendelkezik. A társaság vezetőségéhez írásban benyújtott visszahívási indítvánnyal azonban a társaság rendes tagságának 25%-a , de legalább 40 fő is fordulhat. A vezetőség az indítvány megalapozottságát megvizsgálja, a panaszlott elnököt személyesen meghallgatja. Megalapozott indítvány esetében azt az egészségügyi miniszterhez továbbítja.

  A Plasztikai Sebészek Tanácsa 2005. október 15-én alakult meg Budapesten, a plasztikai sebészettel foglalkozó hivatalos szervezetek, grémiumok és felelősök önkéntes társulásával.

  Tagjai: a MPHEST vezetősége, a Plasztikai és Égéssebész Szakcsoport, a Magyar Égési Egyesület, az ÁNTSZ plasztikai sebész szakfelügyelő főorvosok, a MPHEST Magánorvosi Szekciójának vezetősége, és az Orvostudományi Egyetemek Továbbképzési Centrumainak plasztikai sebész tagjai, továbbá az egészségügyi miniszter mellett működő tanácsadó grémium. A Plasztikai Sebészek Tanácsa megalakulásakor konszenzus nyilatkozatban határozta meg célkitűzéseit és kötelezettségeit. A PST a plasztikai sebészet fejlesztéséért és jobbításáért tevékenykedik. A helyreállító, az esztétikai , és az égéssebészeti szakterületeket azonos súllyal támogatja. A felsorolt grémiumok saját alapszabályuk, valamint szervezeti és működési szabályzatuk szerint önállóan dolgoznak, de folyamatos és intenzív kapcsolattartás révén egymást kölcsönösen tájékoztatják, továbbá a több grémiumot érintő kérdéskörökben döntéseket közösen hoznak. A PST rendes gyűléseit félévente tartja.

  Rendkívüli gyűlés összehívására bármelyik grémium javaslatot tehet. A grémiumok közötti kapcsolattartást ideiglenesen - a PST önálló titkárságának felállításáig - az MPHEST vezetősége látja el. A gyűlés helyét, időpontját, a napirendi pontokat a kitűzött időpont előtt 15 nappal közölni kell az érintettekkel. A tájékoztatás csak elektronikus úton (e-mail, társasági weblap) történik. A PST határozatait és döntéseit megfelelő előkészítést és előterjesztést követő vita után, nyílt, egyszerű többségi szavazással hozza meg.

  A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést 30 napon belül kell összehívni az eredeti napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A tagok előzetes tájékoztatása, felhívása esetén a megismételt közgyűlés a közgyűlés napján harminc perccel későbbi időpontra is összehívható , és szabályszerűen megtartható.

  A közgyűlésen elhangzottakról rövidített jegyzőkönyv készül. A közgyűlés határozatait római számokkal jelöli, határozatait köteles írásban rögzíteni.

  A jegyzőkönyvet a levezető elnök aláírásával hitelesíti.

 • A vezetőség

  A vezetőség gyakorolja két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét, a kizárólagos hatáskörök kivételével.

  A jelölő bizottság tesz a vezetőség tagjaira javaslatot. A hároméves ciklus utolsó közgyűlésén a vezetőség javaslatára a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel megválasztja a jelölő bizottság három tagját. A jelölő bizottsági tagok személyére bármely rendes tag is tehet javaslatot.

  Jelölő bizottsági tag csak olyan tag lehet, aki tisztséget nem tölt be.

  A jelölő bizottság feladata a tisztújító közgyűlésen javaslatot tenni a vezetőségi és a felügyelő bizottsági tagok személyére, valamint kijelölni a háromtagú szavazatszámláló bizottságot.

  A vezetőség tagjaira történő szavazás a szavazatszámláló bizottság által kiosztott, hitelesített szavazólapon történik titkos szavazással. Érvényes az a szavazólap, mely a jelölő listára felkerült nevek közül öt vagy ennél kevesebb, pontosan azonosítható és olvasható nevet tartalmaz. Érvénytelen a szavazólap, ha ötnél több nevet tartalmaz, ill. ha a nevek pontosan nem olvashatóak, a jelöltek személye nem azonosítható. Szavazategyenlőség esetén - csak az érintett jelöltekre vonatkozóan - a titkos szavazást meg kell ismételni. Érvényes az a szavazólap, mely egy, pontosan azonosítható nevet tartalmaz. Érvénytelen az a szavazólap, mely kettő vagy több nevet tartalmaz, ill. a jelölt neve nem azonosítható.

  A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása megegyező módon történik, azzal az eltéréssel, hogy az érvényes szavazólapnak három vagy ennél kevesebb, pontosan azonosítható nevet kell tartalmaznia.

  A szavazatszámláló bizottság tagjai jelölik ki a vezetőjüket, a három tag együtt, külön helyiségben összesíti a szavazatokat. A szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság vezetője a közgyűlés levezető elnökének írásban adja át, aki azt ismerteti.

  A jelölő bizottság által javasolt személyeken kívül a közgyűlésen a rendes tagok bármely posztra újabb jelöltre tehetnek javaslatot. A javaslattételt követően a jelölő bizottság nyilatkoztatja az érintettet a jelölés vállalásáról. A javasolt személynek a jelöltek listájára történő felkerüléséhez a jelenlévők egyszerű többségének szavazata szükséges.

  Az új vezetőség megválasztásakor a vezetőségi tagságra jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapott tölti be az elnöki, a második legtöbb szavazatot kapott az alelnöki, a harmadik legtöbb szavazatot kapott a főtitkári posztot. A vezetőség további két tagja a következő két legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz. Szavazategyenlőség esetén - csak az érintettekre - a szavazást meg kell ismételni. A titkárt és a pénztárost az elnök, az alelnök és a főtitkár együtt jelöli ki.

  A két póttag a további két legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz.

  A szavazás módját az alapító okirat 15.§.-a rögzíti. A vezetőségi tagokat, feladataikat és hatáskörüket, a határozathozataluk módját az alapító okirat 18.-23.§-i szabályozzák.

  A vezetőség tagjai:

  1. elnök
  2. alelnök
  3. főtitkár
  4. titkár
  5. pénztáros

  A hároméves ciklusban az elnök, az alelnök és a főtitkár tisztsége évente cserélődik, mindhárom vezető forgó rendszerben egy-egy éven át tölt be egy-egy pozíciót.

  A megválasztott elnök a következő évben alelnök, majd főtitkár lesz. A megválasztott alelnök előbb főtitkár, majd elnök lesz. A főtitkár a következő évben elnök, majd alelnök lesz.

  A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A vezetőség határozatképességéhez 50% + 1 fő ( azaz 4 fő) jelenléte szükséges. Szavazategyenlőség esetén az adott határozati javaslatot a következő, teljes létszámú vezetőségi ülésen kell újra előterjeszteni.

  A társaság bankszámlája feletti rendelkezéshez a vezetőség által megbízott bármely, de legalább két tagjának együttes aláírása szükséges.

  A vezetőségi tagság megszűnik a tag lemondása, 3 hónapot meghaladó akadályozatása és visszahívása esetén.

  A vezetőségi tagságról lemondás történhet a vezetőséghez címzett levélben, írásban, vagy a közgyűlésen tett szóbeli nyilatkozattal.

  A három hónapot meghaladó tartós akadályoztatás esetén a vezetőségi tagság megszűnését a vezetőség határozata állapítja meg. Határozathozatal előtt a tagot a vezetőség meghallgatja. Amennyiben a vezetőségi tag a személyes meghallgatáson nem jelenik meg, és/vagy írásban sem nyilatkozik, ez a vezetőséget a határozathozatalban nem akadályozza meg. A tagot a vezetőség határozatáról írásban értesíti.

  A vezetőségi tag visszahívását a társaság rendes tagságának 20 %-a (legalább 25 fő) indítványozhatja, a társaság vezetőségéhez írott beadványban. A vezetőség meghallgatja a vezetőségi tagot ill. kivizsgálja a beadványban foglaltakat. Megalapozott indítvány esetén rendkívüli közgyűlést hív össze, mely titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt a panaszlott vezetőségi tag visszahívásáról.

 • Felügyelő bizottság

  A felügyelő bizottság tagjainak megválasztását, feladatait az alapító okirat 24.§.-a teljeskörűen és részletesen rögzíti.

 • A szekciók

  A társaság rendes tagjai önszerveződéssel szekciókat hozhatnak létre.

  A szekciók saját SZMSZ-t hoznak létre, melynek működési alapelvei a társasági SZMSZ-ben meghatározottaktól nem térhetnek el.

  A társaság vezetőségi ülésére a szekciók elnökeit tanácskozási joggal meg kell hívni, a meghívót írásban és/vagy elektronikus úton is az ülés előtt 15 nappal el kell küldeni.

V. A tagok jogai és kötelezettségei

A társaság tagjainak jogait, kötelezettségeit, a tagsági jogviszony keletkezését, megszűnését, felfüggesztését az alapító okirat 6.-7.§-i szabályozzák.

VI. Záró rendelkezések

A Szervezeti és Működési Szabályzat a társaság alapító okiratával együttesen értelmezendő és alkalmazandó.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a közgyűlés egyetértésével lehetséges.

Kelt 2006. évben.

Bejelentkezés után Ön biztonságos, titkosított kapcsolaton keresztül fog kommunikálni a szerverrel.

 Emlékezzen rám! [ Böngésző beállítása ][ Elfelejtett jelszó ][ Regisztráció ]
Kiemelt események
mphest 2017
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Személyes
Web-oldalak